SHSEL

De Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker houdt zich bezig met de cultuurhistorie van de gehele gemeente Enschede; daarin begrepen de omliggende dorpen Lonneker, Glanerbrug, Boekelo en Usselo, alle tot juli 1934 gelegen in de voormalige gemeente Lonneker.

Het logo van de stichting bevat dan ook zowel het hekwerk uit het wapen van Enschede als een aanduiding voor de vijf marken van Lonneker.

De SHSEL is opgericht in 1968. De stichting kent ruim 400 donateurs die in de praktijk worden gezien als leden van een vereniging. Een 60-tal ‘leden’ is actief in de verschillende werkgroepen.

In willekeurige volgorde zijn dat;

  • de Loakstenen- en Begraafplaatsencommissie;
  • de Boerderijcommissie;
  • de Historische Kring Glanerbrug;
  • de Monumentencommissie;
  • de Werkgroep fotoverhalen;
  • de Binnenstadscommissie.

Deze commissies worden ondersteund door de Werkgroep archief en documentatie.

Sinds 1985 geeft de SHSEL een eigen kwartaalblad uit: n Sliepsteen. Het blad heeft momenteel een reguliere oplage van 2.700 exemplaren. Het aantal lezers is uiteraard een veelvoud daarvan.

In het seizoen worden maandelijks sociëteitsbijeenkomsten gehouden met een grote diversiteit aan onderwerpen.

De SHSEL vervult in Enschede een kritische rol voor wat betreft alle onderwerpen die raken aan de bescherming en het behoud van culturele waarden in brede zin, met name ook waar het gaat om het vastleggen daarvan in bestemmingsplannen.

De sociëteit is een vrijwilligersorganisatie die niet wordt gesubsidieerd door de gemeentelijke overheid. Wel is de SHSEL ANBI-erkend. onder de kop Bestuur en Secretariaat worden jaarverslagen en financiële gegevens van de SHSEL gepubliceerd.

Het bestuur van de SHSEL bestaat momenteel uit Dick Buursink (voorzitter), Gerard Hemelt (secretaris), Peter Janssen (penningmeester), Ingrid Astrego, Geert Bekkering, Jan Brummer en Harry van der Sleen (leden).

Het secretariaat is bereikbaar op het adres: Gerard Hemelt, Suze Groeneweglanden 14, 7542 NM Enschede, 06 197 255 77 mailto: secr.shsel@gmail.com