Koningsplein (brief van de SHSEL aan het college)

Datum

Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker

Secretariaat: Krooshooplanden 1, 7542 HZ Enschede

Enschede, x januari 2012

Betr.: naamgeving openbare ruimte

Geacht College,

Bij het lezen van recent verschenen raadsstukken inzake de uitbreiding van de Van Heekgarage, valt op dat daarin wordt gesproken over het Koningsplein als nieuw stadsplein  in de Boulevard 1945. Wij hebben begrepen dat wordt beoogd de nieuwe hoofdingang van het MST zelfs aan dat plein te situeren.

Over de naamgeving van het plein hebt u nog niet een officieel besluit genomen. De naam Koningsplein is dus niet meer dan de onder ambtenaren gebruikte werktitel.

Het bestuur van de SHSEL is van mening dat zich hier de unieke kans voordoet een belangrijk stadsplein te benoemen naar iemand die zich voor Enschede uitermate verdienstelijk heeft gemaakt, te weten oud-burgemeester Wim Thomassen (1909-2001, burgemeester 1958-1965).  Hij toch is het geweest die in de jaren zestig van de vorige eeuw door onder meer onvermoeid te ijveren voor de aanleg van de A1 en voor de vestiging van de (toen nog) Technische Hogeschool Twente na de eerste wederopbouwfase de basis heeft gelegd voor de stad zoals die nu functioneert.

Het benoemen van straten naar oud-burgemeesters is in deze gemeente niet ongebruikelijk. Om ons tot de 20e eeuw te beperken: zowel naar burgemeester Edo Bergsma als naar de burgemeesters Van Veen en Vleer zijn straten genoemd.

De nu officieus gebruikte naam Koningsplein is afgeleid van die van de Koningsstraat, die – zoals bekend – op zijn beurt weer verwijst naar koning Lodewijk Napoleon, in de Franse tijd (1806-1810) koning van Holland namens zijn broer, de keizer van Frankrijk.

Het komt o.i. tegen deze achtergrond wat vreemd over, nu in de komende jaren wordt herdacht dat het Koninkrijk der Nederlanden onder het Huis Oranje-Nassau 200 jaar bestaat en de inhuldiging van koning Willem-Alexander niet lang meer op zich zal laten wachten, een belangrijk stadsplein feitelijk te benoemen naar een vertegenwoordiger van de destijds bezettende macht, ook al valt betrokkene persoonlijk wellicht weinig te verwijten.

Wij zien graag uw reactie tegemoet.

Namens het bestuur van de SHSEL,

Kor Feringa, secr.