Privacy

Industriestad 1922 bw uitsnede

1. Algemeen.

Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker, gevestigd in gebouw Prismare ruimte 1.07 aan de Roomweg 167d 7523 BM Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Roomweg 167d
7523 BM Enschede
www.shsel.nl
0619725577

Gerard Hemelt is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Historische Sociëteit
Enschede-Lonneker. Hij is te bereiken via secr.shsel@gmail.com

2. Persoonsgegevens.

Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

3. Doelbinding.

Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Rondsturen per post van de kwartaaluitgave.
– Rondsturen digitale nieuwsbrief.
– Rondsturen kwitanties om abonnementsgelden te innen.

4. Geautomatiseerde besluitvorming.

Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker maakt geen gebruik van computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker) tussen zit. Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen:

– Microsoft Excel 2010 voor het vastleggen van de persoonsgegevens voor de onder punt 3
beoogde doelen.
Het spreadsheet is beveiligd met een wachtwoord en met een back-up en is opgeslagen op een
computer met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveilingssoftware als het
besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.

Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren dan ook als bewaartermijn de looptijd van uw lidmaatschap of als tussentijds het lidmaatschap wordt opgezegd.
De papieren documenten (inschrijfformulieren) worden direct na geautomatiseerde vastlegging vakkundig vernietigd.

Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.
Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

De persoonsgegevens mogen alleen ingezien worden door geautoriseerde bestuursleden van de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secr.shsel@gmail.com.

Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

6. Beveiliging persoonsgegevens.

Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via secr.shsel@gmail.com.

7. Privacy policy vindbaar.

Wij als Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op onze website.
Wij als Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker verwijzen in al onze documenten (o.a. aanmeldingsformulier) waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op onze website.

Privacy policy