SHSEL

De Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker houdt zich bezig met de cultuurhistorie van de gehele gemeente Enschede; daarin begrepen de omliggende dorpen Lonneker, Glanerbrug, Boekelo en Usselo, alle tot juli 1934 gelegen in de voormalige gemeente Lonneker.

Het logo van de stichting bevat dan ook zowel het hekwerk uit het wapen van Enschede als een aanduiding voor de vijf marken van Lonneker.

De SHSEL is opgericht in 1968. De stichting kent 2.100 contribuanten/abonnees van ons kwartaalblad ’n Sliepsteen,
die in de praktijk worden gezien als leden van een vereniging. Een 60-tal ‘leden’ is actief in de verschillende werkgroepen.

De SHSEL heeft de ANBI status. Ons RSIN nummer is 806473794. Dat betekent, dat aan de SHSEL gedane giften voor u aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting en dat de SHSEL over ontvangen giften en erfenissen geen schenkings- of successierechten verschuldigd is. (zie ook: https://www.schenkservice.nl/voor-goede-doelen/giften-aan-culturele-instellingen-)

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Historische Sociëteit Enschede Lonneker stelt een SHSEL-Erfgoedprijs in. Deze geldprijs bedraagt 500 euro en wordt elke twee jaar uitgereikt.

Reglement van orde SHSEL- Erfgoedprijs vastgestelde versie 13-9-2017


In willekeurige volgorde zijn dat;

  • de Loakstenen- en Begraafplaatsencommissie;
  • de Boerderijcommissie;
  • de Historische Kring Glanerbrug;
  • de Monumentencommissie;
  • de Commissie Fotoverhalen;
  • de Binnenstadscommissie.

Deze commissies worden ondersteund door de Werkgroep archief en documentatie.

Sinds 1985 geeft de SHSEL een eigen kwartaalblad uit: n Sliepsteen. Het blad heeft momenteel een reguliere oplage van 2.000 exemplaren. Het aantal lezers is uiteraard een veelvoud daarvan.

Het bestuur heeft  besloten om sociëteitsavonden voortaan alleen te houden als zich een interessant en liefst actueel onderwerp aandient, aangedragen door werkgroepen of individuele contribuanten.

De SHSEL vervult in Enschede een kritische rol voor wat betreft alle onderwerpen die raken aan de bescherming en het behoud van culturele waarden in brede zin, met name ook waar het gaat om het vastleggen daarvan in bestemmingsplannen.

De sociëteit is een vrijwilligersorganisatie die niet wordt gesubsidieerd door de gemeentelijke overheid. Wel is de SHSEL dus ANBI-erkend. Onder de kop Bestuur en Secretariaat worden jaarverslagen en financiële gegevens van de SHSEL gepubliceerd.

Het bestuur van de SHSEL bestaat momenteel uit Dick Buursink (voorzitter), Gerard Hemelt (secretaris), Anneke Grimberg (penningmeester), Geert Bekkering, Jan Brummer, Rita van de Wetering en Harry van der Sleen (leden).

Het secretariaat is bereikbaar op het adres: Gerard Hemelt, Suze Groeneweglanden 14, 7542 NM Enschede, 06 197 255 77 mailto: secr.shsel@gmail.com

De stichting heeft in de loop der jaren mening monument of monumentwaardig object voorzien van een informatiebordje: lijst van bordjes